O Nas

Projekt KOC 3.0 AS sestavlja 34 članov s skupno 3375 zaposlenimi. Regionalno je pokrito celotno območje Slovenije. Povezovanje med partnerji in izvajalci poteka preko usposabljanj, hkrati bo poudarek na prenosu znanj med zaposlenimi. Učinki projekta bodo vidni predvsem v dvigu razvitosti kompetenc različnih kadrov, kakovosti storitev in oskrbe, zadovoljstva uporabnikov, preprečevanju okužb, zniževanju poškodb, uvajanju nove opreme in storitev, izboljševanju delovnih pogojev in zagotavljanju znanj novo zaposlenih ter spoznavanje novih tehnoloških rešitev in razvoj storitev za potrebe podpore aktivnega in zdravega staranja.

Trajanje projekta je od septembra 2019 do junija 2022, za izvajanje programa usposabljanj KOC 3.0 AS pa je namenjenih 549.260 EUR javnih sredstev.

Aktivno in zdravo staranje osredotočeno na izzive s področja demence, predstavlja glavni fokus in izziv našega partnerstva. Aktivno staranje temelji tudi na usposobljenosti vodilnih in operativnih kadrov, ki skozi različne oblike oskrbe in podpore slednje omogočajo. Domovi za starejše in izvajalci storitev oskrbe na domu predstavljajo pomemben vir za doseganje cilja in hkrati priložnost ustvarjanja novih zaposlitev in razvoj novih storitev.


Namen in cilji

Ključni namen projekta je dvigniti razvitost in širino kompetenc osebja v procesu zdravega in aktivnega staranja ter zagotoviti programe usposabljanj in izobraževanj, ki bodo interdisciplinarno povezali različne profile strokovnjakov s področja gerontologije, fizioterapije, farmacije, socialne in zdravstvene oskrbe ter zaposlenih z namenom razvoja ključnih kompetenc.

Ključni cilji projekta so:

 • vsaj 2451 vključitev zaposlenih v usposabljanja,
 • 85% uspešno zaključenih usposabljanj,
 • oblikovanje skupnih programov usposabljanj,
 • strokovna srečanja partnerjev,
 • dvig kompetenc vključenih zaposlenih.

Med cilji projekta je tudi obravnava problematike pomanjkanja kadrov s področja socialne oskrbe in soočanje s fluktuacijo, ki za partnerje predstavlja izziv hitrega in kvalitetnega vhodnega usposabljanja novih sodelavcev. Glavne aktivnosti sodelovanja bodo vključevanje v usposabljanja, prenos praks znotraj panoge, promocija projektnih aktivnosti. Usposabljanja bodo prilagojena potrebam kadrov na ključnih delovnih mestih partnerstva (bolničarji, medicinske sestre, negovalci, fizioterapevti, kuharji, strokovnjaki paliativne oskrbe, oskrbovalci na domu itn.), ki delujejo skozi skupni interes izboljšanja življenja starostnikov in so zastopana pri vseh partnerjih. Pričakujemo povezovanje partnerjev skozi oblikovanje skupnega programa usposabljanj, s katerim se bo širilo poslanstvo socialne oskrbe v procesu zdravega in aktivnega staranja. Prav tako se bo na nivoju partnerstva povečal prenos znanja ter izkušenj oz. nadgradnja obstoječih delovnih praks na različnih delovnih mestih. Projekt bo vplival tako na zaposlene kot (preko znanj, vedenj, in kompetenc zaposlenih) končne uporabnike storitev – oskrbovance in njihove svojce.

Področja usposabljanj

Izbor kompetenc je pripravljen na osnovi strukturiranega vprašalnika in povzema potrebe vseh partnerjev. Potreba po razvoju se je pojavila pri vseh strokovnih kompetencah, izrazit primanjkljaj pa predvsem na področju socialnih in interpersonalnih kompetenc. Identificirana je bila tudi potreba pri uvajanju novih praks dela in novih tehnoloških rešitev za uvajanje novih oblik dela, storitev, bivalnih enot in zdravstvenih storitev oskrbe starostnikov. Kompetence, ki jih bomo razvijali v okviru projekta so razdeljene v šest ključnih sklopov: Vodenje in delo z ljudmi, Socialna oskrba, Zdravstvena nega, Socialne kompetence, Digitalne kompetence in Organizacijske kompetence. Dodana vrednost projekta je pridobivanje kompetenc, ki jih zdravstveni delavci praviloma ne pridobijo, se pa v praksi izkazujejo kot nujne. Pri tem velja izpostaviti kompetence in veščine ravnanja z ljudmi, soočanje s spremembami v delovnem okolju, čustveno inteligenco in empatijo. Različne vsebine omogočajo zniževanje razkoraka glede na stopnjo razvitosti oskrbe pri partnerjih in hkrati omogočajo skupen razvoj programov za nove kompetence. Izbor kompetenc podpira ključne cilje partnerjev v cilju zagotavljanja kakovosti oskrbe, zniževanja okužb in poškodb, zagotavljanju višje stopnje samostojnosti. Izbrane kompetence so:

 • Digitalizacija
 • Robotizacija in avtomatizacija
 • Obvladovanje procesov, opreme in delovnih sredstev
 • Zdravstvena nega
 • Psihologija staranja in psihosocialna problematika starostnikov
 • Legionelioze in obvladovanje okužb
 • Rehabilitacija
 • Gerontologija
 • Veščine vodenja
 • Socialne kompetence – sočutna komunikacija, obvladovanje konfliktov
 • Organizacijske kompetence in obvladovanje predpisov
 • Sodelovanje, timsko delo
 • Prodajne veščine
 • Vodenje sistemov kakovosti
 • Prehrana in dietetika
 • Prostovoljstvo
 • Delovni pogoji – upravljanje s stresom, izgorelostjo in zdravjem pri delu
 • Paliativna oskrba
 • Demenca

V okviru skupnih usposabljanj bo projektna pisarna dala večji poudarek na tematike: demenca, zdravstvena nega, sočutna komunikacija in digitalizacija, obvladovanje okužb. Izbrane so teme s ciljev vključitve zaposlenih na različnih delovnih mestih. Odpirajo možnosti za nadaljnje mreženje in povezovanje, ter s tem projektu večajo uporabno vrednost. Tudi zunanja usposabljanja bodo organizirana s ciljem vključitve več parterjev na posamezno temo.

Trajnost rezultatov projekta

Trajnost oziroma obstojnost projektnih rezultatov je neločljivo povezana s smiselnostjo projekta. V našem primeru bodo daljnosežne posledice vidne v merjenju zadovoljstva, zavzetosti in organizacijske klime pri zaposlenih, ki so bili udeleženi v projektu. Sočasno lahko pričakujemo povečanje zadovoljstva uporabnikov storitev partnerskih organizacij in število novih praks. Razvoj kataloga in izvajalcev bo izboljšal kakovost sodelovanja med uporabniki in ponudniki znanj. Prepoznani izzivi bodo, skozi komunikacijo, spodbujali reševanje problematike tako na sistemski kot operativni ravni. Končne ugotovitve projektnih partnerjev bodo prispevale k razvoju sistema javnega izobraževanja in sooblikovanju politik razvoja in financiranja oskrbe starostnikov. Povezovanje s ponudniki tehnoloških rešitev bo prispevalo k spremembam v razvoju dodatnih storitev.

Projekt bo dolgoročno prispeval k boljšemu obvladovanju zahtevnih delovnih pogojev za zaposlene v dejavnosti z vidika zdravja, obvladovanja obremenitev in nižanja izgorelosti. Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja bo prispevalo tudi k večji atraktivnosti izvajalcev kot zaposlovalcev.

Projekt predvideva večinsko udeležbo vseh partnerjev ter sodelovanje pri izvajanju usposabljanj. Na ta način se že v osnovi zmanjša možnost diskriminacije pri vključevanju, saj bodo imeli vsi možnost vključevanja v usposabljanja. Tekom izvedbe izobraževanj se bo spremljala statistika vključenosti po zahtevanih kazalnikih in uresničitev zahtevanih kriterijev.

Projekt so omogočili

Ministrstvo Za Delo Lolo
Evropska Unija Logo
Javni štipendijski Logo